ࡱ> FHEq` R1bjbjqPqP2>::4444444H t` H68 > $nhp!4* * * 44 000* d4 4 0* 00Q44y | Fi06qFRFyF4y " 0, @ & 6* * * * HHH HHH HHH444444 SN^:y^(uen\[f{tRl ,{Nz ;`R :N=[ 0SN^2013-2017t^nmzzlLRR 0 9eUzzl(ϑ 'YRWbeu'`etQNN R_en}lfc^:y^(u 6R[,gRl0 ,gRl@by:y^(uen\[fN N{y en\[f /fc~eQ 0SN^:y^(uen\[fuNONTNTvU_ 0v\W0_W~5uqR}[}lf Sb~5uR}lfSqe5u`l}lf0 ,g^/ecUSMOT*NN-pNTO(uen\[f v^RT{|:gg~~XT]ƖSO-pNTO(uen\[f0 USMOT*NN cgq 0SN^\[fpeϑcfLĉ[ 0S[e~RvsQĉ[S_TO(uN(uen\[fMnchnxwfN0 cgq,gRlBl-pNen\[f S_,g^"?eeR0 ,{Nz uNONSen\[fagN en\[fuNON^S_wQYN NagN N ^S_~eQ]NTOo`S 0fuNONSNTlQJT 0 N wQY[Uv.U gRSO| N wQYN[vNTxS0Ջ0uNI{R v^b[RR5u`lۏLV6eYt V [@b.UfvRR5u`l05u:gSvQN[hQ|~ve8^ЏLr`ۏL[evKm nxOf[hQЏL N gbLV[ 0:w}lfNTSV{tagO 0I{ĉ[0 en\[f^S_wQYN NagN N ^S_:N&{T,gRl,{mQagĉ[agNvuNONuNvNT N~eQV[ 0Nen}lf:yc^^(u] zcPfWvU_ 0 N &{T 0GB/T28382-2012~5uRXN(ufb/gagN 0T 0GB/T29123-2012:yЏL"lqe5u`l5uR}lfb/gĉ 0vĉ[ N &{T 0GB/T20234-20115uR}lf O[EQ5u(uޏcňn 0vĉ[ V &{TV[S,g^vQNsL gsQhQTĉ[ Y NhQbĉ[Qste ceBlgbL0 en\[fuNONTSN^~NmTOo`SYXTOcN,gRl,{mQag0,{NagBlvTyPge SN^~NmTOo`SYXTO#[en\[fuNONSNTۏL[8h0YHh v^RybS^ 0SN^:y^(uen\[fuNONTNTvU_ 00 ,{ Nz EQ5ue ,gRl@byEQ5ue/fcEQ5uihSvQceQ N~5unvvsQe0EQ5ue^&{TV[TLNS,g^0WevsQhQ EQ5ue^ON^wQY[Uv[hQOS gRSO| v^wQ go}YvO0 en\[fuNONbvQYXbv:gg#~~USMOT*NNvEQ5uagNnx0(uEQ5ue^ v^~eQvQ.UT gRSO|0 SN^SU\T9eiYXTO~TW^^SU\ĉRTM5uQĉR ~N[c0Tt^@\0~y{~~^lQ(uEQ5ue ek[Uen\[fEQ5ueQ~SO|0 ,{Vz eR3u ,g^"?eeR[a/fm9 m9 cgq.UN$h1hG6:CJ OJPJQJ^JaJ 'h)VhhG6:CJ OJPJQJ^JaJ o($h=hG6:CJ OJPJQJ^JaJ 'h0nhG6:CJ OJPJQJ^JaJ o('hrWhG6:CJ OJPJQJ^JaJ o(hG6:CJ OJPJQJ^JaJ h/hG6:CJ OJPJaJ hG6:CJ OJPJaJ o(#hA6hG6:CJ OJPJ^JaJ o(h[03hG6:CJ OJPJaJ o(!hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o(X Z ^ h t z | ~ Ƿ~kUB%hG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h0_hG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ o($h]hG6:CJ OJPJQJ^JaJ hG6:CJ OJPJQJ^JaJ h0_hG6:CJ OJ^Jh0_hG6:CJ OJQJ^JhG6:CJ OJQJ^Jo(h0_hG6:CJ OJQJ^Jo($h=hG6:CJ OJPJQJ^JaJ !hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o('h0_hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o(  " $ * p r t z   jրրZI!hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o(hG6:CJ OJPJQJ^JaJ +h,(hG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h]hG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ o((h]hG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ +h0_hG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ o((h0_hG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ %hG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hpphG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ o(  & ( . 2 @ B n * DZs]G2G2G(hgahG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ +hgahG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h9qhG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ o((h0_hG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ +h]hG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h0_hG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ o($h]hG6:CJ OJPJQJ^JaJ !hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o('h0_hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o(* , . 0 8 J T x z | ~ հհՅ…p`L8'h0_hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o('h8hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o(hG6:CJ OJPJQJ^JaJ (h8hG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ +h8hG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ o((h0_hG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ "hG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ %hG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h0_hG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ o((h9qhG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ  &(rvzƲڞڞwgZgKg>h0_hG6:CJ OJ^Jh0_hG6:CJ OJQJ^JhG6:CJ OJQJ^Jo(h0_hG6:CJ OJQJ^Jo($h]hG6:CJ OJPJQJ^JaJ 'h]hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o('h~\hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o('hf;hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o('h0_hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o(!hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o('hgahG6:CJ OJPJQJ^JaJ o( jhz4***+>+|++T,,,-.f/ dWD`gdG6:d-DM WD`gdG6:$$dXDYD`gdG6: & FdWD^`gdG6:hjl&.HNfhjlnòןxdײײײןTGThG6:CJ OJQJ^Jo(h0_hG6:CJ OJQJ^Jo('h=hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o($h=hG6:CJ OJPJQJ^JaJ 'h]hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o($h]hG6:CJ OJPJQJ^JaJ !hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o('h7dhG6:CJ OJPJQJ^JaJ o('h0_hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o('h?hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o(npxz***0*2*4*òòßxxxvbObx$h\HhG6:CJ OJPJQJ^JaJ 'h\HhG6:CJ OJPJQJ^JaJ o(U$hhG6:CJ OJPJQJ^JaJ 'hhG6:CJ OJPJQJ^JaJ o($h]hG6:CJ OJPJQJ^JaJ !hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o('h]hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o(h0_hG6:CJ OJ^Jh0_hG6:CJ OJQJ^Jo(hG6:CJ OJQJ^JT,g^"?eeR;`gؚ NǏf.UNkN(u NUOUSMO N_NNUOt1uTb__*bYu0*c(u0[ݏSĉ[v \Ogq 0"?eݏlL:NYZYRagO 0VRbN,{427S I{ gsQĉ[ 1u gsQ蕝Olvz gsQUSMOTNXTv#N0 uNSMWY gRON^[vQcOvNTS gR#0[NNT(ϑ0.UTOI{*g0RBlv^ b%N͑Tgv \OgqvsQl_lĉvzvQ#N0 ,{mQz L#R] SN^yf[b/gYXTO#cRen\[fb/gۏek v^OSvsQYR@\qQ Tcۏen\[f:y^(uSN^SU\T9eiYXTO#cۏEQ5ue^SN^~NmTOo`SYXTO#[SN:y^(uven\[fuNONSNTۏL[8h0YHhSN^"?e@\#"?eeRDёv[cTv{SN^NYXTO#en\[fch3uSt0~~[8hSN^lQ[N{t@\#en\[fLrgq8hSSN^(ϑb/gvcw@\#NT&{T'`hT N[gbh0 ,{Nz DR ,gRl2014t^1g1ew[e gHeg2017t^12g31e0V[eR?eV{Qste R[,gRlۏLO0 4*<*@*H*V*^*l*p*********++<+>+z+|+~+հtctPհ@hhhG6:CJ OJPJaJ o($h]hG6:CJ OJPJQJ^JaJ !hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o('h]hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o('hG1hG6:>*CJ OJPJQJ^JaJ 'h)VhhG6:CJ OJPJQJ^JaJ o("hG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ %hG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h]hG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ o((h]hG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ ~+++++++++R,T,`,b,,,,,,,,,,-ӽxi\H'h]hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o(h0_hG6:CJ OJ^Jh0_hG6:CJ OJQJ^JhG6:CJ OJQJ^Jo(h0_hG6:CJ OJQJ^Jo((h]hG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ %hG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h]hG6:CJ KHOJPJQJ^JaJ o(hbhG6:CJ OJPJaJ hhhG6:CJ OJPJaJ o(hG6:CJ OJPJaJ o(- -D-R------......d/f/h/j/l/n/v/x//*0.00060x0|00볟ڟ|o|`|Sh0_hG6:CJ OJ^Jh0_hG6:CJ OJQJ^JhG6:CJ OJQJ^Jo(h0_hG6:CJ OJQJ^Jo($hD/hG6:CJ OJPJQJ^JaJ 'h]hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o($h]hG6:CJ OJPJQJ^JaJ 'h)VhhG6:CJ OJPJQJ^JaJ o(!hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o('h0_hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o(f/x/ 1.111 & FdWD^`gdG6:$$dXDYD`gdG6:000000001 1"1$1&1(1,1.161òò{n{_{R>'hohG6:CJ OJPJQJ^JaJ o(h0_hG6:CJ OJ^Jh0_hG6:CJ OJQJ^JhG6:CJ OJQJ^Jo(h0_hG6:CJ OJQJ^Jo($h]hG6:CJ OJPJQJ^JaJ 'hKnhG6:CJ OJPJQJ^JaJ o(!hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o('h0_hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o('h]hG6:CJ OJPJQJ^JaJ o('hhG6:CJ OJPJQJ^JaJ o(61>1@1B1D1F1X1`1b1f1h1l1111ƿ hG6:hG6:$hj!hG6:CJ OJPJQJ^JaJ 'hohG6:CJ OJPJQJ^JaJ o($hohG6:CJ OJPJQJ^JaJ 0182P. A!"#$%S R`R G6:cke $1$a$(CJKHOJQJ_HaJmH nHsH tHZ`Z G6:h 1$$@&WDXDdYDd`CJ,KH,OJPJQJaJ,$A$ ؞k=W[SOBiB nfh`">PePW`4=?SpQZ`~00   >>>>>> >>>>> > W W W 4 44 4 444444 Q Q Q ~0X * n4*~+-0611 f/1 1 OLE_LINK1 OLE_LINK2_GoBack``$Ʈ%Ʈ$[k ;*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagschsdate 0P 12201731DayFalse IsLunarDate IsROCDateMonthYear"+_a!#=>ABOQdfOQVdqVWZ[_a3478<= >?RSoqPQTUYZ@C_`}~nq ?B33333W`4=QZ~0'\^`\^J()'? \^ `\OJPJQJ^Jo(,{ag'^`^Jo(() 0^`0^Jo( 4\^4`\^J) \^ `\^J.| \^| `\^J. \^ `\^J)\^`\^J.G6:a2@ G{PP*Unknown Gz Times New Roman5Symbol3& z Arial]E eck\h[_GBKArial Unicode MS;ўSOSimHei;5 N[_GB2312;[SOSimSun7&{ @Calibri7K@Cambria hg!gg!gNpNp!-!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[2 2qHX)?G6:2SN^:y^(uen\[f{tRl MC SYSTEM MC SYSTEM Oh+'0 $0 P \ ht|$ΧͶעappʾӦԴСͳ취 MC SYSTEM Normal.dot MC SYSTEM1Microsoft Office Word@@ri@riNp՜.+,0 X`t| MC SYSTEM !"#$%&')*+,-./012346789:;<>?@ABCDGRoot Entry FлIData 1Table(VWordDocument2>SummaryInformation(5DocumentSummaryInformation8=CompObjm FMicrosoft Office Word ĵ MSWordDocWord.Document.89q